Nyt projekt skal muliggøre genbrug af hele betonelementer

Det nyopstartede projekt, (P)RECAST, vil muliggøre genbrug af hele præfabrikerede betonelementer fra eksisterende bygninger som bærende konstruktioner i nyt byggeri

Det nyopstartede projekt, (P)RECAST, vil muliggøre genbrug af hele præfabrikerede betonelementer fra eksisterende bygninger som bærende konstruktioner i nyt byggeri og derved introducere nye bygningskomponenter i beton med lavt CO2-fodaftryk og høj ressourceudnyttelse.

Behovet for reduktion af de menneskeskabte CO2-udledninger på globalt plan er åbenlyst. Cement- og betonindustrien tegner sig for omtrent 8 % af de globale CO2-udledninger, og der er et stærkt behov for at afkoble det stadigt stigende forbrug af cement og beton fra CO2-udledningerne. Udfordringer med knaphed af råmaterialer i god kvalitet til betonproduktion, særligt i bynære områder, peger desuden på behovet for en langt bedre udnyttelse og beskyttelse af vores naturlige ressourcer.

- I Danmark har vi en stærk tradition for at anvende betonelementer i byggeriet og derfor udgør præfabrikerede betonelementer også et stort volumen i den danske bygningsmasse, siger Rasmus Krag fra nedrivningsfirmaet G. Tscherning, som deltager i projektet.Traditionen i dag er dog ikke at genbruge betonelementerne hele.

- Den nuværende praksis for håndtering af betonelementer, når bygninger skal nedrives, er typisk nedknusning og efterfølgende erstatning af jomfrueligt sand og sten i vejopbygninger eller som genanvendt tilslag i ny beton, forklarer Kasper Sørensen, Søndergaard.

Genbrug af hele elementer som alternativ til nedknusning

Nedrivning af betonbygninger foretages typisk på baggrund af kulturelle behov, og på nedrivningstidspunktet har betonelementerne ofte en lang restlevetid.

- Derfor kan betonelementer med fordel adskilles, nedtages og genbruges direkte i nye byggerier - i stedet for nedknusning. Dermed bevares elementernes funktion samtidig med, at både ressourceforbruget og CO2-udledningen reduceres, siger Nichlas Moos Heunicke, GXN Innovation.

Direkte genbrug af betonelementer er den mindst udbredte af de cirkulære løsninger for beton. Det skyldes blandt andet den kompleksitet, som er forbundet med direkte genbrug samt manglende lovgivning/standardisering på området.

- I (P)RECAST-projektet vil vi udvikle det teknologiske og dokumentationsmæssige grundlag for, at præfabrikerede betonelementer kan genbruges som bærende konstruktioner i nyt byggeri, fortæller Katja Udbye Christensen, Teknologisk Institut, som er projektleder på (P)RECAST projektet.

Bygherrer går forrest

Når betonelementer skal genbruges, er det vigtigt, at kvaliteten er i orden så både bruger(e) og ejer kan føle sig trygge ved byggeriet. Det kræver, at der er nogen, som vil gå forrest med udviklingen ved at demonstrere, hvad der konkret kan lade sig gøre og samtidig fremhæve de miljømæssige perspektiver.

- Som en af Danmarks største private bygherre har vi et medansvar for at være med til at sikre den grønne omstilling, hvori den cirkulære dagsorden udgør en væsentlig brik. Da den danske byggesektor årligt nedriver et ganske anseligt antal betonelementer, har dette initiativ et stort klimapotentiale, hvilket gør initiativet interessant for os. Vi håber og tror på, at initiativets resultater kan bidrage til, at vi efterfølgende kan implementere genbrugte betonelementer i vores projekter, forklarer Morten Leen, fra AP Ejendomme, som er en af bygherrerne i projektet. En anden af projektets bygherrer bakker op.

- I projektet viser vi, at genbrugte betonelementer giver en øget værdi til byggeriet i form af en reduceret miljøpåvirkning, hvilket også er vigtigt for mange af vores beboere, ligesom vi som almennyttig bygherre har en målsætning om at bidrage til at reducere ressourceforbruget, fortsætter Jens Martin Møller, Brabrand Boligforening

Værdikædeopbakning og teknisk kvalitet

Skal genbrug af betonelementer være muligt i praksis, er det vigtigt, at hele værdikæden bliver inkluderet i udviklingsprocessen.

- Direkte genbrug af betonelementer kræver både ny viden og nye måder at arbejde på for alle aktører involveret i processen. I projektet vil vi muliggøre direkte genbrug af betonelementer, ved at løse udfordringerne gennem hele værdikæden, fra nedrivning til indbygning i nyt byggeri og derigennem sikre den tekniske kvalitet af de genbrugte betonelementer, siger Katja Udbye Christensen og fortsætter.

- For at sikre den tekniske kvalitet, vil vi bl.a. udvikle nye paradigmer og metoder til skånsom nedtagning af betonelementerne, udvikle dokumentationsmetoder til test af egenskaberne, herunder også bæreevne, samt nye samlingsløsninger og nye måder at designe og opføre bygninger med genbrugte betonelementer, slutter Katja Udbye Christensen.

Om projektet

I projektet medvirker Teknologisk Institut (Projektleder), Aarhus Universitet, GXN Innovation / 3XN, Per Aarsleff, Søndergaard, G. Tscherning, COWI, Peikko Danmark, Hi-Con, AP Ejendomme, Brabrand Boligforening, Fonden Dansk Standard og Branchefællesskabet Dansk Beton. Projektet er støttet af MUDP under Miljøministeriet og løber over 2,5 år.

Foto: Nedtagningen af dele af IKEA Gentofte. Foto: IKEA A/S.