Det aktiverende legelandskab

Indretningen af den ideelle daginstitution skaber et samspil mellem børnene og de fysiske rammer, der inviterer til fysisk aktivitet gennem leg og læring, fremhæver landskabsarkitekter hos RUM
Tekst: 

- Kroppen er et yderst intelligent organ, der styrkes og stimuleres gennem undersøgende adfærd, kropslige udfordringer og aktiviteter. Bevægelse skaber energi og styrker indlæringsevnen hos børn, hvor sanserne skærpes ved berøring og indlevelse, og lader sig oftest påvirke og styre af samspillet mellem de ydre fysiske påvirkninger og de indre kropslige relationer. I denne udviklings- og læringsproces er det derfor vigtigt, at landskabet kan udfordre og stimulere børnene og give dem muligheden for at bygge verden mellem den fysiske verden og fantasien, pointerer de to landskabsarkitekter, Line Toft og Søren Kristensen fra tegnestuen RUM og uddyber med deres eget udspil:

Line Toft og Søren Kristensen

Line Toft og Søren Kristensen, landskabsarkitekter fra tegnestuen RUM.

- En måde at gøre dette på er at skabe nogle fysiske rammer, der ikke på forhånd er fast definerede i deres form, program eller funktion, men derimod udfordrer børnenes fantasi og den kropslige motorik til at finde nye måder at udfordre og navigere i landskabet. Denne sanselige stimulation lader børnene bygge deres egen verden i samspillet mellem den kropslige udfoldelse og fantasien, siger Line Toft.

Samspil med landskab

Tryghed og nærvær er ifølge de to arkitekter vigtigt for børnenes trivsel.

- Tryghed opstår i samspillet mellem børnene og de fysiske rammer. Rammerne, her forstået som landskabet, skal både kunne påvirke og på samme tid lade sig påvirke, hvor børnene får lov til at sætte deres aftryk og spor på de fysiske omgivelser gennem legen, siger Søren Kristensen og tilføjer:

- De synlige tegn på de fysiske påvirkninger kan ses i det nedtrådte græs på skråningerne, kridttegningerne på fliserne og værkerne, som børnene selv har bygget på skrammellegepladsen. Dette samspil udvikler ikke kun legen og mulighederne, men forankrer også børnenes ejerskab til området. Alt sammen et vigtigt aspekt i forhold til at skabe tryghed og hjemmefølelse, siger Søren Kristensen.

Kickstart til leg

- RUM’s tilgang til udformningen og indretningen af den ideelle daginstitution tager afsæt i ovenstående betragtninger og samspillet mellem individet og det fysiske landskab på stedet. Det er for os vigtigt at skabe et nærværende, levende og foranderligt rum. Et rum, der både kan indtages af børn og voksne og som inviterer til fysisk aktivitet gennem leg og læring. Rum, der motiverer, inviterer og bygger bro mellem den virkelige verden og fantasien og derigennem bliver en kickstarter til nye, sjove, udfordrende og spændende lege, siger Line Toft.

Den ideelle daginstitution ligger ifølge RUM i et skrånende og kuperet terræn, der udgør det landskabelige fundament i den arkitektoniske tilgang og bearbejdning af området.

- Inspirationen er hentet fra de japanske og kinesiske rismarker, hvor det organisatoriske samspil mellem det skrånende terræn og fladerne skaber et artikuleret landskab med ophold på skråningerne og aktiviteter på fladerne. Skråningerne og fladerne udfordrer i deres udformning børnenes bevægelse og motorik og bliver en vigtig del af legen, forklarer Søren Kristensen og fortsætter:

- Horisontale træstammer i skråningerne skaber en arkitektonisk artikulering af terrænet og inviterer til ophold på skråningerne, hvor børnene kan trække sig væk fra legen og aktiviteterne, og i stedet indtage den iagttagendes rolle. Fladen rummer elementer hentet i naturen, der i form, kombination og placering udfordrer bevægelsen, sanserne og motorikken, siger Søren Kristensen.

Stiliseret flodlandskab

Et sammenhængende grafisk bånd udgør ifølge udspillet et stiliseret flodlandskab, hvor flodens forløb gennem landskabet bliver et sammenhængende rumligt forløb fra ankomsten på parkeringspladsen, frem til indgangen til institutionen og videre ud i området bag bygningen. Floden bliver et fysisk bevægelsesbånd, der afspejler dagens forløb fra ankomst til leg og frem til børnene bliver hentet igen og hvor den grafiske bearbejdning inddrages i leg og læring og styrke børnenes, kreativitet, leg og fantasi.

- Præfabrikerede elementer er ofte entydige i deres funktions- anvendelsesmuligheder, hvilket afskærmer flere børn fra at kunne deltage i legen på samme tid. Elementerne inviterer i deres interne placering, form og funktion til en bred gruppe af børn, hvor brugen og legen opstår ud fra fantasien, og hvad børnene i fællesskab selv finder, og hvor rammerne skaber muligheden for at nye sociale relationer dannes mellem børnene, siger Line Toft.

Vertikale træstammer

Vertikale træstammer i terrænet udfordrer balance- og bevægelsesmotorikken, mens pilehytter i samspil med træerne skaber et mere roligt miljø, hvor sanserne stimuleres gennem iagttagelsen og den nære oplevelse. En skrammellegeplads rummer overskydende elementer, hvor børnene selv bygger og udfordrer deres evner og forståelse for samarbejde og koordinering ud fra den fri fantasi. Tæt mod huset skaber et udekøkken rammerne for den økologiske læring og forståelse. Det indre gårdrum er tilegnet de mindste børn, hvor samspillet mellem terræn, sand, vand og beplantning skaber et sanseligt og motorisk udfordrende landskab i lille skala.

- Træerne indgår som et vigtigt rumligt element, der både i deres fysiske form og æstetiske fremtoning skaber rammerne og rumligheden omkring institutionen, og gennem høstfarverne understreger områdets særegne karakter. Frugt- og bærbuske stimulerer sammen med krydderurterne børnenes duft- og smagssanser og bidrager til den økologiske læring og forståelse og kan anvendes til mad over bål. På denne måde lærer børnene om den økologiske proces, hvordan maden bliver til – fra jord til bord, fremhæver Søren Kristensen.