Øgede krav kræver mere præcision i stålbranchen

Omfanget og funktionaliteten af tilgængelige projekteringsværktøjer er øget så markant de senere år, at der også fremover kan laves optimale stålkonstruktioner med en minimal fejlmargin

Stålbranchen er, som alle andre aktører i byggebranchen, underlagt meget høje krav og forventninger til en absolut minimal fejlmargin, og ambitionerne fortsætter med at vokse på en række områder.

– Projekteringstiden skal helst reduceres og samtidig give mulighed for en betydelig mængde af løbende projektering og koordinering med andre involverede projektpartnere. Koordineringstiden mellem de involverede parter kan ofte have stor indflydelse på den samlede projekteringstid, hvilket bl.a. skyldes at kravene til øget detaljeringsgrad i alle projektets discipliner løbende bliver øget. Større antal involverede parter og højere projektkompleksitet, og deraf øgede krav til interface-koordinering på tværs, medfører en betydelig øgning af tidsforbruget i projektafklaringsfasen, forklarer Knud Nielsen fra 3D Structural Design.

Han peger desuden på kravet om hurtigere gennemløbstider i produktionen:

– Det sker bl.a. ved en minutiøs optimering af produktionsgrundlaget og herunder øget integration med automatiserede produktionsprocesser, som giver mulighed for at opnå et præcisionsniveau der nærmer sig bil- og flyindustrien. Udfordringerne mht. at opnå et højt præcisionsniveau ligger oftest i de discipliner, som stålkonstruktionerne har interface eller snitflader med f.eks. støbte fundamenter og betonråhuse, siger Knud Nielsen.

Krav til tolerancer

Knud Nielsen peger også på, at branchen er præget af øgede krav til produktions- og montagetolerancer hos alle leverandører.

– Specielt i tilfælde med flere leverandører af forskellige byggekomponenter på byggepladsen er denne opmålings- og kontrolfase altafgørende for et godt resultat. I mange tilfælde er der behov for at udføre løbende kontrolmålinger på pladsen, idet man i nogle tilfælde har mulighed for at tilrette komponenter med kort varsel forud for montagen. Når montagedelene hænger i kranen, er det som regel meget dyrt at lave tilretninger af nogen art, påpeger Knud Nielsen.

 

 

Hurtigere montage

Selve montageforløbet med fokus på kortere krantider og mindre montagearbejde på byggepladsen kan reducere de samlede omkostninger markant.  Her fremhæver Knud Nielsen, at forudgående præcise opmålinger og brug af 3D-scanninger kan give den ønskede sikkerhed for, at alle montagedele er udført indenfor de nødvendige produktionstolerancer, så tilpasninger på byggepladsen helt kan undgås.

I byggebranchen er det ikke unormalt, at aftalegrundlaget indeholder krav om, at stålleverandøren er ansvarlig for at udføre kontrolopmåling af f.eks. et betonråhus, hvor der efterfølgende skal ophænges et antal stålaltaner. I tilfælde af at der konstateres overskridelser af de geometriske tolerancer på råhuset, er det vigtigt, at aftalegrundlaget sikrer, at meromkostninger til omprojektering og tilpasninger dækkes af den leverandør som er ansvarlig for unøjagtighederne.

Anvendelse af 3D

Knud Nielsen fremhæver i den forbindelse, at 3D-laserscanning er et godt og hurtigt værktøj, som kan give alle relevante oplysninger om de konkrete konstruktioner, hvorfor det med stor fordel kan anvendes i hele projektforløbet.

– Ved opstart af projekteringen kan et detaljeret kendskab til eksisterende forhold implementeres med stor sikkerhed. I forbindelse med produktion af større montagedele, f.eks. broer og konstruktioner med kompleks geometri, kan geometrien kontrolleres og eventuelt tilrettes i værkstedet inden afsendelse til byggepladsen. Fra 3D-produktionsmodellerne kendes alle de kritiske fixpunkter for montagen, og disse punkter kan afsættes med stor præcision på byggepladsen forud for selve montagen. Når alt stålet er færdigmonteret på pladsen, kan der udføres en slutkontrol af den færdige konstruktion, og denne kan sammenholdes med 3D-produktionsmodellen for at sikre, at f.eks. pilhøjder og andre kritiske mål er udført i samsvar med det teoretiske underlag, siger Knud Nielsen.