Vejen til bygningers grønne omstilling

Byggebranchen og energibranchen er gået sammen om at kortlægge bygningers rolle i den grønne omstilling

Der er brug for aktiv handling, hvis den grønne omstilling i byggeriet skal blive succesfuld. Og det er desuden nødvendigt, at byggebranchen og energibranchen sammen kortlægger, hvordan den grønne omstilling realiseres mest omkostningseffektivt. Derfor er repræsentanter fra begge brancher nu gået sammen om at udarbejde en såkaldt roadmap, og den første workshop i projektet har fundet sted tidligere på året.

– Inputtet fra deltagerne på workshoppen er essentielt for det arbejde, der ligger forud. Det er første gang, både bygge- og energibranchen går sammen for at udstikke retningslinjer for den grønne omstilling – et Danmark fri af fossile energikilder i 2050. De retningslinjer kan myndighed­erne bl.a. bruge som inspiration for de kommende arbejder med f.eks. indhold og pejlemærker i Bygningsreglementet. Når såvel byggeriet som energibranchen deltager aktivt i arbejdet med roadmappen for bygningers rolle i den grønne omstilling, bør der være udsigt til, at der kan udarbejdes bidrag til energienergipolitikken ud fra en erkendelse af, at bygninger er et væsentligt element i realisering af målene for grøn omstilling, siger Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri og styregruppeformand i InnoByg.

Vedvarende energi

De tre fokusområder for roadmappen, som deltagerne gik i dybden med på workshoppen, var for det første at finde det rette miks mellem energibesparelser i bygninger og udbygning af energisystemet med vedvarende energi. Det andet fokusområde var at finde ud af, hvor bygningsreglementet med fordel kan strammes i de kommende år. Og det tredje område var at tage bestik af de direktiver fra EU, der betyder noget for bygninger og energiforsyning i forhold til den grønne omstilling.

Ud over at inddrage relevante spillere fra brancherne, så er også de relevante styrelser med i arbejdet. Der er desuden fokus på både nybyggeri og renovering. Det var Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) og Dansk Energi, som leverede baggrundsmaterialet for de tre tematiske diskussioner på workshoppen. Materialet bestod af en samfunds- og privatøkonomisk analyse af energiforsyning og Bygningsreglement, alternativer til energikrav i Bygningsreglement samt energifaktorer og energirammer. På baggrund af det udarbejdede materiale kom diskussionerne godt rundt om emnerne, og deltagerne kom med mange relevante og gode input til det videre arbejde.

Senest i 1. kvartal af 2017 skal der foreligge et færdigt produkt – der meget gerne skal vise vejen for bygningernes rolle i den grønne omstilling i Danmark.