Nye udbudsdirektiver undervejs

Der er grund til at holde øje med udbudsretten den kommende tid, for der er nye udbudsdirektiver undervejs fra EU

Man kan let risikere at gå galt i byen, hvis man ikke holder sig orienteret om, hvad der kommer til at foregå på udbudsområdet. Og netop i år forventes det, at EU´s udbudsdirektiver bliver implementeret i dansk lovgivning.

- De nye udbudsdirektiver indeholder en række tiltag, bl.a. i forhold til lettere adgang til udbudsformerne konkurrencepræget dialog og udbud efter forhandling, introduktion af udbudsformen innovationspartnerskab, mulighed for anvendelse af miljømærker, mulighed for at tage særligt hensyn til små og mellemstore virksomheder mv., forklarer Jesper Petersen Bach, advokat med speciale i udbudsret fra advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen i Aarhus.

- Det nyligt udnævnte udbudslovsudvalg, som har til opgave at implementere de nye udbudsdirektiver, står foran en stor opgave – i hvert fald, hvis man læser kommissoriet for udvalget, hvori det bl.a. hedder: ”Målet er, at sætte ”det gode købmandsskab” i centrum, når det offentlige køber ind, således at ressourcerne bruges på at sikre det bedst mulige indkøb i stedet for på regelfortolkning og administrativt arbejde.” I kommissoriet kan man dog også læse, at der fortsat vil være tale om ”et meget omfattende, detaljeret og komplekst regelsæt”. Det bliver derfor spændende at følge udvalgets arbejde, som skal være afsluttet medio år 2014, siger Jesper Petersen Bach.

Udvalgets arbejde skal munde ud i et udkast til en ny dansk udbudslov, som skal indeholde forslag til centrale regler for området, for eksempel de generelle principper for ligebehandling mv. Desuden skal der udarbejdes et udkast til en bekendtgørelse, som implementerer direktivernes mere detaljerede og specifikke regler i dansk ret. Endelig skal udvalget komme med et forslag til hensigtsmæssige konsekvensændringer af tilbudsloven og håndhævelsesloven samt en prioriteret liste med forslag til vejledningsindsats.

Byggekurser.dk har arrangeret følgende kurser om udbudsret:

Udbudsret for praktikere – onsdag, 02. april 2014, Aarhus C

Udbudsret for praktikere – onsdag, 21. maj 2014, København SV

Desuden:

Udbudsmateriale – onsdag, 19. november 2014, Aarhus C