Arkitekter kritiserer KU for urimeligt udbud

Rådgivere: Københavns Universitet fastholder urimelige krav i rammeaftale om renovering, ombygning eller nybyggeri af Campus Services

I udbudssagen om renovering, ombygning eller nybyggeri af Campus Services, advarer brancheforeningen Danske Arkitektvirksomheder(Danske Ark)mod konsekvenserne af en række risikable krav i rammeaftalen.

Danske Ark og Foreningen Rådgivende Ingeniører(FRI) har i forbindelse med KU’s udbud af rammeaftaler om totalrådgivning vedr. renovering, ombygning eller nybyggeri af hhv. Campus Service City, Campus Service Søndre, Campus Service Sund og Campus Service Science, fremsendt en række kritiske bemærkninger og spørgsmål.

Dansk Ark advarer fortsat om følgende kontraktbestemmelser, som KU har valgt at fastholde:

 • Pkt. 5.7 - KU stiller i kontrakten krav om, at rådgiver i forbindelse med projektmangler skal betale et tab opgjort til 10 pct. af den pris, som ydelsen indkøbes til hos den udførende entreprenør. Danske Ark har fremhævet at spørgsmålet om, hvornår nogen lider et tab, skal bero på en konkret vurdering, og ikke aftales på forhånd. Retspraksis omkring godtgørelse for glemte ydelser er også tydelig, og der er intet juridisk grundlag for at fravige det.

  Forsikringsselskaberne følger naturligvis gældende retstilstand, som foreskriver dokumentation for tab, og derfor vil et krav efter denne bestemmelse ikke vil være forsikringsdækket.
   
 • Pkt. 6.6 - Bestemmelsen begrænser rådgivers mulighed for at få dækket sine dokumenterede tab i henhold ABR 7.1.1 og 7.2.1. Rådgiver kan som følge af bestemmelsen ikke opnå en større dækning af sine udgifter for et beløb højere end kr. 10.000 eller 1 pct. af det aftalte honorar. Bestemmelsen er yderst urimelig fordi de omkostninger en bygherre normalt skal dække i en standsningssituation alene er det dokumenterede tab. Af ABR 89 pkt. 7.1.1. fremgår at der påhviler rådgiveren både en pligt til at begrænse udgifterne og en ensidig bevisbyrde for de lidte tab. Bestemmelsen er således udtryk for bygherres hensigt om at overføre klassiske bygherre risici på rådgiver, og forrykker fuldstændig den balance, som den samlede ABR89 er udtryk for.
   
 • Pkt. 12.3 – Ansvaret er forsat begrænset til 10 gange rådgiverens endelige, samlede honorar, dog mindst kr. 2,5 mio. for tingskade/formuetab og mindst kr. 12,5 mio. for personskader. Danske Ark har påpeget at denne tilgang medfører, at ansvarsbegrænsningen er for høj i forhold til sagernes størrelse. Med udgangspunkt i honorarsatserne for en konkret sag udgør ansvaret 120 pct. af entreprisesummen!

  Ansvarsbegrænsningen, der er foreslået af Danske Ark, matcher de faktiske erfaringer med erstatningernes størrelse. Ønsker bygherren uforholdsmæssigt høje ansvarssummer udløses både højere forsikringssummer og højere selvrisiko, som i sidste ende belaster rådgiveren selv ved relativt små skader. Det er kun i forsikringsselskabets interesse, og til skade for både rådgiver og bygherre, at ansvarsbegrænsningen fastsættes på denne måde.

Danske Ark har opfordret KU til at lade ovenstående bestemmelser udgå, men KU fastholder bestemmelserne. Tilbudsgiverne må således nøje overveje om de tør løbe risikoen ved at afgive tilbud på opgaven, idet den økonomiske rækkevidde er uoverskuelig og kan udløse meget store udgifter for rådgiveren, som ikke er forsikringsdækket.

Byggekurser.dk tilbyder kursus i udbudsret 2. april:

http://www.byggekurser.dk/kurser/udbudsret-for-praktikere-april-2014/