Kommuner kan byde ind med klima-projekter

Landets kommuner inviteres til at byde ind med pilotprojekter, som kan understøtte arbejdet med at indfri klimamål gennem fysisk planlægning

Plan22+inviterer nu landets kommuner til at byde ind med pilotprojekter, som kan understøtte arbejdet med at indfri klimamål gennem fysisk planlægning - og samtidig sikre velfungerende byer og landområder som rammer for høj livskvalitet. Den filantropiske forening Realdania står sammen med staten bag indsatsen Plan22+.

Både nationalt og kommunalt er der sat mål for reduktion af CO2, og næsten alle landets kommuner har gennem DK2020 arbejdet med at udvikle klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalen. Skal vi nå målene er der brug for at tage alle midler i brug – også den fysiske planlægning. Lokalplaner, kommuneplaner og planstrategier er med til at sætte rammerne for hverdagslivet. Derfor har alle plangreb også en klimapåvirkning, og kommunernes fysiske planlægning er derfor også et vigtigt virkemiddel i den grønne omstilling. Men der er brug for mere viden om, hvordan det gøres bedst muligt. 

Plan22+ inviterer nu Danmarks kommuner til at søge støtte til pilotprojekter, som kan udvikle nye redskaber og metoder i planlægningen, der kan styrke den fysiske planlæg-nings rolle i den grønne omstilling og medvirke til at sikre kvalitet og helhedssyn i udviklingen. Det er målet, at de kommunale pilotprojekter dermed kan udvikle det faglige grundlag for at vurdere, prioritere og diskutere, hvordan hensynet til reduktion af CO2 skal indgå og afvejes med andre interesser i den fysiske planlægning

Plan22+ bakker op om kommunernes ambitiøse klimaarbejde

I denne første ansøgningsrunde kan den enkelte kommune søge om op til 0,5 mio.kr. til medfinansiering af projekter - enten alene eller sammen med andre kommuner, bygherrer, organisationer m.fl. Projekterne skal generere ny viden, nye metoder eller nye redskaber med henblik på at inddrage CO2 reduktion i den helhedsorienterede fysiske planlægning. Samtidig skal de sikre en høj kvalitet i det fysiske miljø.

”Kommunerne har sluttet talstærkt op om DK2020 og har med klimahandlingsplanerne vist et meget højt ambitionsniveau i forhold til at nå klimamålsætningerne. Nu skal kommunerne så fra plan til virkelighed. I dén proces er det fysiske plangrundlag et me-get vigtigt redskab. Fordi det sikrer en sammenhængende og helhedsorienteret plan-lægning. Og på den måde skal mange forskellige samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen forenes. Bl.a. bevaring, bymiljøer, boligsammensætningen, naturværdier, erhvervsudvikling og klimahensyn. Der er brug for, at vi får udforsket, hvordan udviklingen af attraktive byer og landområder med høj arkitektonisk kvalitet kan gå hånd i hånd med et fokus på reduktion af CO2. Med dette call vil vi opfordre kommunerne til sammen med rådgivere, forskere eller andre at tænke innovativt, så vi kan få udviklet nye redskaber og metoder i planlægningen,” siger Astrid Bruus Thomsen programchef i Realdania.

”Vi har i sekretariatet mødt en stor interesse i kommunerne for at få mere viden om, hvordan klimahensyn kan inddrages i den fysiske planlægning. Planlæggerne har særlig efterspurgt viden om bolig- og byudvikling, mobilitet og planlægning for VE-anlæg i det åbne land, og de har peget på behov for nye samarbejdsformer og værktøjer til vurdering af CO2 effekter. Vi glæder os til at se den interesse omsat til forslag til pilotprojekter,” siger Britt Vorgod Pedersen, sekretariatschef for Plan22+.

Fakta

Om Plan 22+
Plan22+ er en femårig indsats, som frem mod 2027 skal udvikle ny viden og redskaber til at indfri klimamålsætninger gennem den fysiske planlægning. Formålet er at under-støtte kommunernes klimaarbejde ved at udvikle det faglige grundlag for at vurdere, prioritere og diskutere, hvordan klimahensyn kan indarbejdes i den helhedsorienterede fysiske planlægning for velfungerende byer og landområder. Plan22+ virker igennem et selvstændigt sekretariat, forankret i Dansk Byplanlaboratorium. Den filantropiske forening Realdania står sammen med staten bag indsatsen Plan22+. 
 
19. december 2022 åbnede første ansøgningsrunde for ansøgninger for pilotprojekter fra kommuner. Frist for ansøgninger er 28. februar 2023, kl. 12, og der afholdes et informationsmøde tirsdag den 24. januar 2023 kl. 12.30-14. Ansøgningsrunden i vinteren 2022/2023 er den første af to-tre planlagte ansøgningsrunder, målrettet kommunerne frem mod 2027

Foto:Steffen Stampe