Eurotag: Vildledende markedsføring er sagens kerne

Sø- og Handelsretten har i dag d. 16. februar 2022 afsagt dom i forbindelse med en langvarig strid i den danske tagpapbranche. Sagen omhandler to tagkoncerner Icopal Danmark ApS og Nordic Waterproofing A/S, som tagpapleverandøren Eurotag Danmark A/S har beskyldt for at have foretaget konkurrencebegrænsende aftaler i forbindelse med deres aktiviteter i Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening (DTB) og Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR).

Sø- og Handelsretten har ikke foretaget en realitetsbehandling af sagen, men har med begrundelsen at Eurotags påstand ikke indeholder en nærmere afgrænsning af de ansvarspådragende handlinger, som i givet fald skal ligge til grund for en dom om erstatningsansvar afvist sagen (se vedhæftede dom).

Peter Kranz, der er adm. direktør og ejer af Eurotag Danmark A/S, udtaler følgende om dommen:

”Vi er ved at gennemgå dommen for vurdering af, hvordan vi forholder os til resultatet og det videre forløb. Det er tankevækkende, at både Icopal Danmark og Nordic Waterproofing med næb og kløer ønsker at undgå en realitetsbehandling af sagen. Men faktum er, at de heller ikke i Sø- og Handelsretten er blevet frifundet.

Både da Konkurrenceankenævnet hjemviste sagen til fornyet behandling ved Konkurrencerådet, og da sagsbehandlingen af ressourcemæssige grunde blev indstillet, markedsførte Icopal Danmark og Nordic Waterproofing dette som en frifindelse. Det var og er det dokumenterbart ikke.

Det er imidlertid ikke første gang, at de to parter markedsfører sig på urigtigt grundlag. Det er faktisk hele sagens kerne. Disse to store aktører på det danske marked, som vel sidder på 80-90 pct. af markedet, er siden 1981 lykkes med at vildlede markedet med deres markedsføring.

Tagbranchens Oplysningsråd blev oprettet i 1981. Rådet blev oprettet af de to store spillere, som stod bag økonomisk. Ifølge vedtægterne havde TOR til formål at udbrede kendskabet til den rette anvendelse af tagpap, membraner og folier samt at værne om og udbygge branchens omdømme. Faktum er imidlertid, at de har værnet om egne produkter og alene har fremmet egne interesser.TOR har således udadtil fremtrådt som værende en brancheorganisation. Men organisationen har reelt haft til hensigt alene at fremme Icopal Danmarks og Nordic Waterproofings egne kommercielle interesser – dette på bekostning af konkurrenterne, mene Eurotag Danmark A/S.

- De har, set med Eurotag Danmarks øjne, overtrådt konkurrenceloven. Det har de gjort ved via TOR at foregive at repræsentere branchen samt indføre en særdeles stærk branchestandard og via denne delvist udelukke konkurrence og innovation på markedet for tagpapprodukter. Hos Eurotag Danmark glæder vi os over, at konsekvensen af afgørelserne trods alt har været, at TOR er blevet opløst – samt at TOR Godkendt ApS er blevet likvideret.