MTH skal spare 100 mio. kr.

MTH GROUPs omsætning og indtjening faldt som forventet i første kvartal. Forventningerne til 2018 fastholdes

Som ventet faldt omsætningen og indtjeningen i første kvartal. Forventningerne til året fastholdes på baggrund af stigende ordretilgang og effektiviserings-gevinster fra ”Fokus 2018”-programmet i MT Højgaard.

MTH GROUP opnåede i første kvartal en omsætning på 1,5 mia. kr. Tilbagegangen på 10% i forhold til samme periode sidste år skyldes lavere ordreindgang i 2017. Det primære driftsresultat (EBIT) blev et underskud på -56 mio. kr. mod -22 mio. kr. i første kvartal 2017. Indtjeningen blev påvirket af faldende omsætning, lav kapacitetsudnyttelse og nedskrivning på et enkelt projekt, hvor et muligt erstatningskrav mod partnere endnu ikke kan indregnes.

Ordreindgang på 3,4 mia. kr. siden årsskiftet

MTH GROUP vandt i kvartalet nye ordrer for i alt 1,4 mia. kr. mod 1,0 mia. kr. i samme periode sidste år – en vækst på 37%. Ordrebeholdningen var ved kvartalets udgang 6,9 mia. kr. med en god spredning på en række større projekter samt mange mindre projekter med hurtig opstart og omsætning allerede i 2018. I april har koncernen yderligere vundet ordrer for omkring 2 mia. kr., især til MT Højgaard.     

- Det er en topprioritet at udnytte vores kompetencer til at vinde nye, attraktive ordrer med den rigtige bonitet. Vi tror på, at vi har det rette markedsfokus, og at vores tilgang til digitalisering og udvikling af nye samarbejdsformer er rigtig. Men indtjeningen i MT Højgaard er p.t. utilfredsstillende, og derfor er der brug for, at vi forbedrer MT Højgaards konkurrencekraft yderligere. Initiativerne for at styrke MT Højgaard er samlet i programmet Fokus 2018 med overskrifterne Bedre konkurrencekraft, Større ordreindgang og Stabil drift, siger adm. koncerndirektør Torben Biilmann.  

Programmet ventes at sænke de samlede omkostninger i MT Højgaard med cirka 100 mio. kr., og besparelserne vil få fuld effekt fra 2019.

Reduceret risiko på gamle offshore garantiforpligtelser

Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde -322 mio. kr. i første kvartal 2018 mod 1 mio. kr. i samme periode sidste år. Pengestrømme var væsentligt påvirket af betaling af forligt offshore garantiforpligtelse, som koncernen hensatte til i 2017 under særlige poster. Dermed er risikoen til garantiforpligtelser på ældre og for længst afsluttede offshore-projekter nu væsentligt reduceret.

Som konsekvens af de større betalinger det seneste halve år relateret til gamle afsluttede offshore projekter har MTH GROUPs ejerkreds besluttet at styrke likviditets- og kapitalgrundlaget med et ansvarligt lån på 150 mio. kr., som er etableret den 9. maj 2018. Dette er sket for at sikre, at MTH GROUPs udviklingsmuligheder ikke begrænses af effekten af de gamle afsluttede offshore projekter og som understøttelse af Fokus 2018-programmet.

Forventninger til 2018 fastholdes

MTH GROUP fastholder forventningerne til 2018 om en omsætning omkring 6,8 mia. kr. med et overskud på primær drift (EBIT) i niveauet 140-180 mio. kr.

Indtjeningen ventes at blive forbedret henover året som følge af den stigende omsætning, effekten af den allerede gennemførte kapacitetstilpasning i MT Højgaard samt de øvrige ”Fokus 2018”-initiativer, der ventes at begynde at bidrage til indtjeningen i andet halvår.

Forventninger til den fremtidige økonomiske udvikling er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder, og den faktiske udvikling kan derfor afvige fra det forventede.