Nye aktivitetszoner i skolen skal inspirere til mere bevægelse

Mosedeskolen i Greve er med i Skole+ kampagnen. Her er Arkitektfirmaet Kjaer & Richter klar med et projektforslag, der skal inspirere skolebørn og andre besøgende til at sætte gang i kroppen
Tekst: 

Mosedeskolen i Greve ligger i et parcelhuskvarter med mange børnefamilier og et rigt foreningsliv. Skolen er en typisk skolebygning fra 1969, hvis planløsning ikke egner sig til at indfri folkeskolereformens krav om en hverdag med mere bevægelse og idræt. Den eksisterende planløsning understøtter ikke, at skolen kan bruges til mange forskellige formål og af mange forskellige borgergrupper – både i og uden for undervisningstiden.

Men nu er Arkitektfirmaet Kjaer & Richter klar med et projektforslag, der efter planen skal gennemføres i 2016. Mosedeskolen er nemlig blandt de seks skoler, der er udvalgt til Skole+ kampagnen og som samlet får projektstøtte på op til 21 mio. kroner.

Skole+ er en kampagne, der skal vise vejen til, hvordan indendørsfaciliteterne på landets skoler kan indrettes, så de i højere grad inviterer til idræt og bevægelse. Målet er at give børn og voksne lyst til at være aktive – både i og efter skoletid. Danmarks Idrætsforbund, Realdania og Lokale- og Anlægsfonden står bag kampagnen.

Transparent arkitektur

Visionen for den nye Mosedeskolen er en mere alsidig og transparent arkitektur med fysiske rammer og faciliteter, som understøtter nytænkende pædagogik, bevægelses- og idrætsadfærd – til glæde og gavn for skolebørn, foreninger og lokalsamfund.

- I samarbejde med elever, skolens personale og foreninger har vi i fællesskab med vores bygherre afholdt en række workshops, for at afdække de daglige brugeres ønsker og krav til de fremtidige rammer. Brugernes input og visioner har vi brugt aktivt i designet af skolen og til at prioritere, hvordan vi får mest mulig værdi ud af den bevilling, vi har at bygge for, fortæller Liv Bach Henriksen, Arkitekt MAA, Kjaer & Richter Arkitekter.

Mosedeskolen har et samlet budget på 10 mio. kroner til at opgradere eksisterende rum til bevægelse, bl.a. eksisterende sale og lange gangarealer.

Balkoner og rutsjeramper

Brugerprocessen har affødt et hav af ideer og forslag til forbedringer af skolen, og nu har arkitektfirmaet i samarbejde med styregruppen udvalgt de tiltag, der tilsammen udgør projektforslaget og skaber det mest helstøbte projekt.

Skolens eksisterende lukkede festsal, der ligger i kælderniveau bliver åbnet op mod gangarealerne i stueplan, så der dannes balkoner rundt om et nyt åbent skoletorv. Dækelementer i indeliggende torve fjernes for at skabe ny rumlig og visuel forbindelse mellem stue- og kælderplan. Her etableres en række nye bevægelseselementer, der erstatter de nuværende smalle trapper, så man fremover kan rutsje eller klatre ned af et tov.

- Vi arbejder på at skabe motorisk udfordrende miljøer, der motiverer børn og voksne til bevægelse på flere planer. Her skal være plads til at være både iagttager og aktiv deltager i et bevægelseslandskab, der appellerer bredt og kan anvendes på forskellig måde alt efter alder og temperament, siger Liv Bach Henriksen.

Spiderman

Også skolens to traditionelle gymnastiksale, skal opdateres. Salene ligger lige som festsalen i kælderniveau. Her arbejdes på at spænde et klatrenet vandret ud over den ene sal, så man fra stueetagen, via nye åbninger i de omkringliggende gange, kan bevæge sig direkte ind på ‘nettaget’, mens der stadig kan spilles bold eller andre aktiviteter på salens gulv. Et helt ‘spiderman-net’, der både skaber etageadskillelse og motiverer til fysisk bevægelse.

- Vi er p.t. ved at undersøge alt det praktiske omkring ophæng af klatrenettet og har i den forbindelse særlig fokus på sikkerheden i skolens fremtidige rammer, fortæller Liv Bach Henriksen.

Mulighed for nye baner

I den anden gymnastiksal arbejdes med at etablere projektorer i loftet kombineret med et nyt hvidt sportsgulv, så projektoren kan indstilles til at vise lige præcis den opstregning eller den grafik, brugerne har behov for nu og her.

- Udgangspunktet er et ‘uprogrammeret’ ensfarvet gulv, der kan åbne for nye måder at spille og bevæge sig på. Med projektorerne kan salens udtryk målrettes en enkelt aktivitet efter behov. Det kan være traditionelt boldspil eller en labyrint eller et maleri på gulvet. På sigt er det målet at eleverne selv kan være med til at designe og udvikle nye spil og afprøve det i praksis som en del af undervisningen, fortæller Liv Bach Henriksen.

100 meter-bane i kælderen

Endelig vil man også lave en indendørs 100 meter bane i en eksisterende lang uudnyttet kældergang.

- Hvis vi får mulighed for det, så er ideen, at den mørke gang skal lyssættes med interaktivt lys. Det vil sige, at sensorer registrerer kroppens fysiske bevægelse og aktiverer lyset til at følge med den, der løber. 100-meter banen ender ud i et nyt multirum med spejle og tavler på væggene. Et ‘uprogrammeret’ bevægelsesrum som kan bruges til mange forskellige aktiviteter, f.eks. idrætsteori, yoga, mor-barn-gymnastik, genoptræning og evt. være redskaber til styrketræning. I dag rummer lokalet skolens faglokale til billedkunst men det genetableres et andet sted på skolen for at frigive sammenhængende plads til det nye idræts- og bevægelsesområde, fortæller Liv Bach Henriksen.

Projektforslaget ligger nu klar til godkendelse og forventet licitation bliver primo 2016.

- Projektet omfatter udelukkende ombygning af skolens eksisterende arealer, så der skal ikke bygges nyt. Vi forventer at kunne opstarte byggeprojektet sidst på foråret, så de nye rammer kan stå klar til ibrugtagning af skole, foreninger og lokalsamfund i slutningen af 2016, siger Liv Bach Henriksen.

 

Organisation

Greve Kommune, Mosedeskolen samt lokale foreninger. Totalrådgiver er Arkitektfirmaet Kjaer & Richter med underrådgiver: Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører og Strunge Jensen Rådgivende Ingeniører F.R.I.

 

Skole+

Seks skoler er udvalgt og får en samlet støtte på op til 21 millioner kroner fra Skole+ kampagnen, som Danmarks Idrætsforbund, Realdania og Lokale- og Anlægsfonden stor bag. Projekterne skal vise vejen for, hvordan man kan inddrage idræt og bevægelse i skole- og fritid og samtidig åbne skolerne op for foreningslivet og det øvrige lokalsamfund. Skole+ støtter de enkelte projekter med maksimalt halvdelen af omkostningerne til byggeprocessen, mens øvrige aktører som skole, kommune etc., tilsammen skal bidrage med en egenfinansiering på minimum 50 procent.

De udvalgte skoler er:

  • Arresø Skole i Halsnæs Kommune
  • Haarby Skole i Assens Kommune
  • Mosedeskole i Greve Kommune
  • Stokkebækskolen i Svendborg Kommune
  • Søndervangskolen i Aarhus Kommune
  • Virring Skole i Skanderborg Kommune

www.skole-plus.dk