Pihl & Søn konkurs: Hvordan er du stillet som underentreprenør?

Hvad betyder konkursen for de, der har været underentreprenør for Pihl & Søn, og hvad skal man gøre - læs råd herom fra Håndværksrådet

Af: Chefkonsulent Jeppe Rosenmejer cand.jur.

Pihl & Søn har indgivet konkursbegæring. Det betyder, at alt byggeri, hvor Pihl & Søn er hovedentreprenør standses omgående og der må ikke udføres mere arbejde på de berørte byggerier, førend der er sket en afklaring af, hvorvidt byggerierne skal færdiggøres eller ej.

Hvad betyder det for dig, som har været underentreprenør for Pihl & Søn og hvad skal du gøre?

Når en virksomhed går konkurs, bliver der fra skifterettens side udpeget en kurator, som skal stå for administrationen og afviklingen af den konkursramte virksomhed.

Hvis der er tale om en entreprenørvirksomhed, vil der blive indkaldt til stadeforretninger, hvor man gennemgår byggeriet og opgør, hvor langt byggeriet er fremskredet og værdien af arbejdet. Kurator har herefter 5 dage fra konkursdagen til at meddele bygherrer og underentreprenører, om konkursboet vil indtræde i de forskellige entrepriseaftaler og færdiggøre byggerierne.

Der er givetvis en del af byggerierne, som kurator vil vælge at indtræde i og færdiggøre, hvis disse er en god forretning. Men der vil formentligt også være en del kontrakter, som er en dårlig forretning for Pihl & Søn og som kurator derfor ikke vil indtræde i.

Hvis kurator vælger ikke at indtræde i kontrakten, anses entrepriseaftalerne for ophævede og man skal som underentreprenør rømme pladsen og endeligt opgøre sit krav og fremsende dette til kurator. Man må i den forbindelse kun tage sit eget værktøj med sig, men ikke materialer, der er leverede på byggepladsen, med mindre de står placeret i en aflåst container, som kun du som underentreprenør har adgang til.

Det er vigtigt, at man i sin opgørelse husker at medtage alle krav, man har mod Pihl & Søn. Herefter kan der gå adskillige år, før det bliver klart, om der udbetales penge til de usikrede krav og man skal typisk ikke regne med at få en særlig stor del af sit krav betalt.

Hvis Pihl & Søn har stillet sikkerhed overfor dig som underentreprenør, er du sikret, at du i hvert fald får denne del af din betaling. Du skal i så fald skrive til kurator og kræve din sikkerhedsstillelse udbetalt. Den vil du få udbetalt med mindre konkursboet inden 10 dage begærer, at en sagkyndig skal vurdere, om udbetalingen skal ske.

Hvis kurator vælger at indtræde i kontrakten, indtræder boet i samtlige rettigheder og forpligtelser i kontraktforholdet. Det betyder, at man naturligvis har krav på at få betaling for det arbejde, man udfører efter konkursdagen, men det betyder også, at man har krav på at få betaling for allerede udført arbejde og ubetalte fakturaer på normal vis, som om Pihl & Søn ikke var gået konkurs. Man taler om, at ens krav bliver foranstillet, hvilket vil sige, at man får udbetalt sine penge, inden der bliver udbetalt penge til de andre usikrede krav i konkursboet.

For at være på den sikre side anbefaler Håndværksrådet dog, at man skal kræve af kurator, at konkursboet stiller sikkerhed for ens betaling. Hvis kurator ikke vil stille sikkerhed, har man ret til nægte at arbejde for konkursboet.

Pihl & Søn var en meget stor spiller på markedet. Det kan derfor nok ikke undgås, at deres konkurs vil trække en række mindre underentreprenører med i faldet. Specielt fordi man må formode, at Pihl & Søn i den sidste tid har været bagud med betaling af deres regninger og der derfor kan være underentreprenører, der har meget store beløb til gode hos Pihl & Søn.

Hvis man vil undgå at komme i en lignende situation i fremtiden kan man forlange, at hovedentreprenøren stiller sikkerhed allerede ved kontraktens indgåelse. Dette har man ret til efter AB 92 § 7. Alternativt kan man kræve, at der sker forudbetaling for ens arbejde. Har man ikke fået sikkerhedsstillelse ved kontraktens indgåelse og har man begrundet tro til, at hovedentreprenøren ikke vil være i stand til at betale sine regninger, kan man på et hvilken som helst tidspunkt i byggeriet forlange, at hovedentreprenøren stiller sikkerhed for fremtidige betalinger.

Normalt kan man først få betaling for materialer, når de er leveret på byggepladsen, men hvis man skal foretage en stor bestilling af materialer til senere levering på byggepladsen, giver AB 92 § 22 mulighed for at kræve forudbetaling af denne leverance, inden den bliver leveret.

Er man i tvivl om, hvad man skal gøre, kan man altid rette henvendelse til Håndværksrådets juridiske afdeling, der kan give råd i den konkrete situation.

Kurator i konkursboet efter Pihl & Søn er advokat Henrik Steen Jensen, Holst Advokater, Hans Broges Gade 2, 8000 Århus C

Kilde: Håndværksrådet

www.hvr.dk

Interesseret i at få mere viden om byggejura? Tag på et kursus hos Byggekurser.dk. Læs om efterårets kurser her og foretag tilmelding:

www.byggekurser.dk

..og/eller tilmeld dig gruppen "byggejura" på LinkedIn..