Byggebranchen får hjælp til at fjerne PCB

Byggebranchen får nu hjælp til at håndtere PCB med udgivelsen af to nye anvisninger fra Statens Byggeforskningsinstitut

En nylig undersøgelse fra Energistyrelsen har vist, at byggematerialer fra 1950 til 1977 indeholder mere PCB end tidligere antaget. Men byggebranchen og bygningsejerne har manglet konkret information om, hvordan man skal håndtere PCB. Nu får branchen hjælp fra Statens Byggeforskningsinstitut, som bl.a. udgiver to nye anvisninger om PCB i bygninger.

Polychlorerede biphenyler, forkortet PCB, blev brugt i byggematerialer gennem ca. 25 år fra midten af 1950’erne og frem, men har siden vist sig at være blandt de farligste miljøgifte. PCB afgives til indeklimaet, i nogle tilfælde i så betydelige mængder at det kan udgøre en sundhedsrisiko. Som led i Regeringens PCB-handlingsplan har Energistyrelsen for nylig offentliggjort et notat. Vurderingen er, at der i op til 60 skoler kan være niveauer af PCB i indeluften, der overskrider Sundhedsstyrelsens højeste vejledende aktionsværdi.

Et andet led i PCB-handlingsplanen er udgivelsen af to anvisninger om hhv. undersøgelse og renovering af PCB i bygninger. Anvisningerne er udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København med økonomisk støtte fra Energistyrelsen, Landsbyggefonden og Dansk Byggeri.

Flere faldgruber

Sundhedsstyrelsen har fastlagt vejledende aktionsværdier for, hvornår man bør gribe ind for at nedbringe indholdet af PCB i luften indendørs. Hvis grænsen er overskredet, skal bygningens ejer finde en løsning, men der er flere faldgruber.

- Ofte vil man opnå det bedste resultat ved at kombinere flere afhjælpningstiltag, men det er vigtigt at gøre sig klart, at det samlede resultat aldrig bliver bedre end det tiltag, der fungerer dårligst, understreger SBi-anvisningernes hovedforfatter, seniorforsker Helle Vibeke Andersen fra SBi.

Hun betegner PCB som et komplekst problem, og forklarer, at man ikke kan pege på én løsning som den rigtige.
- Man må i hver konkret situation foretage en afvejning, der bl.a. omfatter problemets omfang, omkostningerne til afhjælpning samt bygningens nuværende og fremtidige funktion, siger Helle Vibeke Andersen.

Der kan stadig være for meget PCB i luften, efter man omhyggeligt har fjernet fx PCB-holdige fuger. Årsagen er, at PCB fra fugerne kan være vandret til vægge, gulve og lofter, hvorfra det fortsat fordamper.

Et stramt budget kan også betyde, at bygningens ejer vælger utilstrækkelige løsninger.
- Den løsning, som er billig nu og her, kan på langt sigt vise sig at være den dyreste, påpeger professor Lars Gunnarsen fra SBi.
Det kan bl.a. være fristende at spare på de undersøgelser, som skal danne grundlag for afhjælpning, men dermed risikerer man at overse vigtige kilder til PCB-forurening, så tiltagene får utilstrækkelig effekt, og man i værste fald bliver nødt til at begynde forfra igen.
I øvrigt er det vigtigt at håndtere PCB-holdigt byggeaffald korrekt, både af hensyn til arbejdsmiljøet og det ydre miljø. Det er også vigtigt at undgå at få forurenet bygningen yderligere med PCB under renoveringen.

Stort informationsbehov

Branchen har hidtil kunnet få information om håndtering af PCB i branchevejledninger og på www.pcb-guiden.dk, som også er en del af Regeringens PCB-handlingsplan. Men det er første gang, at byggebranchens egne erfaringer med PCB og den seneste forskning på området samles i et sæt anvisninger målrettet byggebranchen.

- Der er aktuelt et stort behov for vejledning om PCB i byggeriet, og selvom vidensgrundlaget ikke er fuldt udbygget, har SBi valgt at udgive anvisningerne på det foreliggende grundlag for at imødekomme branchens behov for forskningsbaseret viden på området, forklarer forskningschef Niels-Jørgen Aagaard, SBi.
Der er endnu ikke tilstrækkelig viden om, hvor effektive de forskellige afhjælpningsmetoder er over en længere periode. SBi har, i samarbejde med Energistyrelsen, boligsektoren og byggebranchen, igangsat flere forskningsprojekter om PCB, og det er planen at revidere anvisningerne, når der er forskningsmæssigt belæg for at justere målemetoder og praktiske løsninger.

Faktaboks

SBi-anvisning 241, Undersøgelse og vurdering af bygninger med PCB, beskriver, hvordan man afklarer, om en bygning har et sundhedsmæssigt utilfredsstillende indeklima som følge af PCB-forurening. Anvisningen forklarer desuden, hvordan man gennemfører en kortlægning for at kunne sortere PCB-holdigt byggeaffald korrekt.
SBi-anvisning 242, Renovering af bygninger med PCB, beskriver, hvordan en PCB-renoveringsproces overordnet forløber og gør rede for mulige afhjælpningsmetoder, de enkelte metoders fordele og ulemper, samt praktiske aspekter forbundet med renoveringen, herunder affaldshåndtering og beskyttelse af mennesker og miljø.