Eksperimentariets p-hus

Hoffmann er en af de entreprenører, der har god erfaring med opførelse af p-anlæg på det danske marked
Tekst: 

I januar 2007 udfordrede Carlsberg Ejendomme Hoffmann med ønsket om at udføre en p-kælder langs Experimentarium og under den eksisterende p-plads på Tuborg Boulevard i Hellerup. Op- og nedkørsel til den fremtidige p-kælder skulle etableres i midten af Tuborg Boulevard, der således er en af hovedtilkørslerne til det nye Tuborg erhvervs- og boligområde.

Stram tidsplan

Projektet skulle gennemføres til medio april 2008, idet parkeringsanlægget var en del af den samlede overdragelse af bygninger og p-anlæg fra Carlsberg til Experimentarium. Med disse randbetingelser, Rambøll som projekterende og Experimentarium som bruger, blev byggearbejdet skudt i gang 1. marts 2007.

Konstruktionsarbejderne bestod i at ramme en tæt stålspuns omkring hele p-kælderens periferi med stor respekt for de omliggende bygninger. Udgravningen blev udført successivt, mens udførelsen af de armerede bundplader fulgte efter. P-kælderens vægge blev udført som ensidige forskallede vægge, således støbt direkte mod spunsen.

Endelig blev dækket udført som in situ-betonkonstruktion, båret af to søjlerækker langs kørearealet i kælderen for at få så lav en konstruktionshøjde som mulig. Efter udførelse af membran på dækket, kunne chaussésstenbelægningen retableres.

P-kælderen kan nu rumme 100 biler, ligesom der kan holde det samme antal biler i terræn.

Stort p-hus

Hoffman har desuden netop opført et p-hus i Middelfart og er i gang med at opføre et p-hus ved Vejle Sygehus indeholdende 536 p-pladser, fordelt på ti niveauer. Denne entreprise blev vundet i totalentreprisekonkurrence efter forudgående prækvalifikation på tildelingskriterier, der vægtede antal p-pladser, teknisk kvalitet og indretning, organisation og kvalitetssikringssystem. Byggeriet udføres med præfabrikerede betonelementer og med en facadebeklædning delvist bestående af lameller og begrønning. Der er i byggefasen inddraget ca. 200 eksisterende p-pladser, hvilket har givet store udfordringer.