Erik Møller Arkitekter venter fremgang i år

Erik Møller Arkitekter A/S opnåede i regnskabsåret 09/10 et underskud på godt 0,5 mio. kr., men forventer et før-skat overskud på 2 mio. kr. i indeværende regnskabsår

Erik Møller Arkitekter A/S i København formåede i regnskabsåret 09/10 at øge omsætningen til 52, 3 mio. kr. mod 50,6 mio. kr. året før, mens nettoindtjeningen faldt til et minus på godt 0,5 mio. kr. mod et beskedent overskud på 0,2 mio. kr. regnskabsåret før.

Selskabet anfører i ledelsesberetningen, at årets resultat er utilfredsstillende og at årsagen hertil skyldes krisen i byggebranchen og den øgede priskonkurrence, hvilket har nødvendiggjort en stram økonomi-og sagsstyring.

Virksomheden oplyser, at årets største restaureringsopgaver har omfattet Universitetet i Oslo og Sølyst, ligesom der har været opgaver i forbindelse med Amalienborg Slot, Kronborg Slot, Bäckaskog Slott og Lund Universitet. Blandt årets største projekter har der været opgaver for Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Carlsbergfondet og Sorø Akademi.

For styrke konkurrenceevnen vil tegnestuen styrke sin profil og der vil ifølge ledelsen fortsat være fokus på tegnestuens samlede kompetencer. Flere af tegnestuens medarbejdere har således afsluttet masteruddannelser, både inden for bygherrerådgivning og værdidesign, ledelse af byggeri og Nordisk Kulturarv, fremhæves det.